EKOLOŠKI UOKVIRITE SVOJ OKOLIŠ
Novi materijali i tehnologije za eko-prijateljsku proizvodnju okvira za slike i drvenog namještaja


DOKUMENTI


06.11.2014
Dokumentaciju OBAVIJESTI O DODJELI UGOVORA
vezano za natječaj IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SER5 možete skinuti na sljedećem linku:
CONTRACT AWARD NOTICE for IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SER5.PDF.


26.09.2014
Dokumentaciju vezanu za dodjelu ugovora za IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1 za Grupu 2 možete skinuti na sljedećem linku: CONTRACT AWARD NOTICE for LOT2.PDF.


06.08.2014
Paket natječajne dokumentacije za
KOMPETITIVNI PREGOVARAČKI POSTUPAK IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SER5 za ‘Tisak promotivnog materijala projekta– EKOLOŠKI UOKVIRITE SVOJ OKOLIŠ’ možete skinuti na sljedećem linku:
Dokumentacija_IPA200_HR_16IPO_001-040435_SER5.zip.


28.07.2014
Paket natječajne dokumentacije za KOMPETITIVNI PREGOVARAČKI POSTUPAK IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1 za grupu 2
možete skinuti na sljedećem linku:Dokumentacija_IPA2007_HR_16IPO_001-040435_SUP1_LOT2.zip.


04.07.2014
Dokumentaciju o OBAVIJESTI O PONIŠTENJU vezano za ponovljeni natječaj
IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1 za grupu 2 možete skinuti na sljedećem linku:
CANCELLATION NOTICE for LOT2_Competitive negotiated procedure.pdf.


27.05.2014
Dokumentaciju za POZIVU NA KOMPETITIVNI PREGOVARAČKI POSTUPAK možete skinuti na sljedećem linku: IPA2007_HR_16IPO_001-040435_SUP1_LOT2.


19.05.2014
Dokumentaciju vezanu za dodjelu ugovora za Grupu 3 možete skinuti na sljedećem linku:
CONTRACT AWARD NOTICE for LOT3.


30.04.2014
Dokumentaciju vezanu za dodjelu ugovora za grupu 1 i poništenju natječaja za grupe 2 i 3 možete skinuti na sljedećem linku: Award & Cancellation IPA2007_HR_16IPO_001-040435_SUP1.


10.01.2014
Natječajnu dokumentacije za međunarodni otvoreni postupak za javnu nabavu opreme možete skinuti na sljedećem linku: DOKUMENTI IPA2007_HR_16IPO_001-040435_SUP1.


QUESTIONS & ANSWERS / PITANJA I ODGOVORI


Contract Title: ˝Supply of equipment – ECO-FRAME YOUR ENVIRONMENT˝,

Tender reference: IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1 /

Naslov ugovora: ˝Nabava opreme - EKOLOŠKI UOKVIRITE SVOJ OKOLIŠ˝,

Referenca nabave: IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1


Beneficiary: ART d.o.o., Sv.Petar 12d, 47250 Duga Resa, Croatia /

Korisnik bespovratnih sredstava: ART Ltd, Sv.Petar 12d, 47250 Duga Resa, Hrvatska


Question1 / Pitanje1: We would like to quote for your above project and would be pleased to obtain your specification . We are currently developing a new heatpump based collector system which we would like to demonstrate for this project. /

Želimo dati ponudu za vaš gore navedeni projekt i bilo bi nam drago dobiti vaše specifikacije. Trenutno razvijamo novu toplinsku pumpu koju bismo željeli prezentirati za ovaj projekt.

Answer1 / Odgovor1: Thank you for your interest for tendering for our Project. We will be pleased to recieve your tender.

The process of selecting adequate Suppliers is guided against rules for EU international public procurement and the accordingly the proper way for you to quote for the project is to download, study and fill in the tender documentation uploaded on http://art-dr.hr/EU_projekt/documents.html 

Then, after having studied the tendering conditions, if you'll have any questions we will be please to answer them for you in line with the rules of the procurement process.

Also, you should be aware that in the tender documentation there is a list of technical specifications that every potential supplier needs to meet in order to be eligible for tendering and no variant solutions are going to be considered - if you can meet these specifications we encourage you to send us your quote and all filled in forms and documentation requested by tender documentation. /

Hvala na Vašem interesu za nadmetanje za naš project. Biti će nam zadovoljstvo primiti vašu prijavu.

Proces odabira prikladnih Dobavljača se vodi prema pravilima za međunarodne javne nabave EU-s te u skladu s time ispravan način da podnesete ponudu za project je da preuzmete, istražite I ispunite natječajnu dokumentaciju koja se nalazi na http://art-dr.hr/EU_projekt/dokumenti.html 

Zatim, ukoliko ćete, nakon što proučite uvjete javnog nadmetanja, imati pitanja biti će nam drago odgovoriti vam na njih u skladu sa pravilima postupka nabave.

Također, trebali biste biti svjesni da u natječajnoj dokumentaciji postoji lista tehničkih specifikacija koje treba zadovoljiti svaki potencijalni Dobavljač kako bi bio prihvatljiv za nadmetanje , a varijantna rješenja neće se razmatrati – ako možete zadovoljiti ove uvjete potičemo Vas da nam pošaljete svoju ponudu I sve ispunjene obrasce i dokumente koji su traženi u natječajnoj dokumentaciji.Question2 / Pitanje2: This is writting from China Export and Credit Insurance Corporation, a state-funded policy-orientated insurance company providing insurance support for Chinese enterprises's overseas investment and engineering contracts.

Recently we got a piece of information regarding Supply of equipment – eco-frame your environment (Reference Number: 16492-2014 /http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16492-2014:TEXT:EN:HTML&tabId=1/ ).

Some of our clients may be interested in it. Is this project still available to participate? Could you please send me more detailed information about this project? /

Ovo je dopis iz Kineske korporacije za osiguranje izvoza i kredita, političko orijentirana osiguravajuća tvrtka financirana od strane države za prekomorske investicije kineskih poduzetnika i inženjerskih ugovora.

Nedavno smo dobili informaciju u vezi Nabava opreme – ekološki uokvirite svoj okoliš (referentni broj: 16492-2014 /http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16492-2014:TEXT:EN:HTML&tabId=1/ ).

Neki od naših klijenata mogli bi biti zainteresirani za to. Je li ovaj projekt još uvijek dostupan za sudjelovanje? Možete li nam, molim vas, poslati detaljne podatke o ovom projektu?

Answer2 / Odgovor2: Thank you for your interest for tendering for our Project.

The process of selecting adequate Suppliers is guided against rules for EU international public procurement and the accordingly the proper way for you to quote for the project is to download, study and fill in the tender documentation uploaded on http://art-dr.hr/EU_projekt/documents.html 

Then, after having studied the tendering conditions, if you'll have any questions we will be please to answer them for you in line with the rules of the procurement process.

Also, at this point you should be aware that one of the rules of procurement is the origin of goods (listed in tender documentation in the document List of eligible countries.doc) and if you or your European partners can meet this and other standards set out in tender conditions we encourage you to send us your quote and all filled in forms and documentation requested by tender documentation. /

Hvala na Vašem interesu za nadmetanje za naš projekt.

Proces odabira prikladnih Dobavljača se vodi prema pravilima za međunarodne javne nabave EU-s te u skladu s time ispravan način da podnesete ponudu za project je da preuzmete, istražite I ispunite natječajnu dokumentaciju koja se nalazi na http://art-dr.hr/EU_projekt/dokumenti.html 

Zatim, ukoliko ćete, nakon što proučite uvjete javnog nadmetanja, imati pitanja biti će nam drago odgovoriti vam na njih u skladu sa pravilima postupka nabave.

Također, u ovom trenutku biste trebali biti svjesni da je jedan od uvjeta nabave je porijeklo opreme (navedene su u natječajnoj dokumentaciji u Lista prihvatljivih zemalja.doc) te ako vi ili vaši europski partneri mogu zadovoljiti ovaj i druge standard utvrđene uvjetima natječaja potičemo Vas da nam pošaljete svoju ponudu I sve ispunjene obrasce i dokumente koji su traženi u natječajnoj dokumentaciji.Question3 / Pitanje3: Company ˝Xy˝ is engaged in photovoltaic systems and as 10 or so references with network and island built in systems up to 30kW. We want to apply to your tender for LOT3. Before submitting your offer we should be thoroughly acquainted with the project so please send us the main project in electronic format. /

Firma ˝Xy˝ bavi se fotonaponskim sustavima i imamo 10 tak referenci s izgrađenim mrežnim i otočnim sustavima do 30kW. Želimo se prijaviti na Vaš natječaj za LOT3. Prije slanja ponude trebali bismo se upoznati detaljno s projektom pa Vas molim da nam pošaljete glavni projekt u elektronskom obliku.

Answer3 / Odgovor3: Thank you for your interest in bidding for our tender 'Supply of equipment – ECO-FRAME YOUR ENVIRONMENT' , Publication reference: IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1. We will be pleased to accept your offer and related tender documentation.

The implementation process of public procurement is regulated by the EU rules for public procurement and in accordance with them, as part of the published tender documents, which can be downloaded from our website http://art-dr.hr/EU_projekt/documents.html  , were published all technical specifications in accordance with the strict implementation procedure in the document 'SUP 2.6 TechSpec TechOffer_LOT3.doc ', and these technical specifications are taken directly from the main project for autonomous photovoltaic power plant and by studying that document one can get thoroughly acquainted with the project.

We as caller for this tender for public procurement under this project are co-financed by the European union and are obliged to follow the rules and form of standard procedure of the European union and cannot therefore send you the main project in electronic format as you asked, but as already mentioned, you will find all information in tender documentation. Therefore, we urge you to thoroughly read the entire tender documentation and its conditions and contact us with any possible questions you that you than perhaps might have. /

Hvala Vam na interesu za nadmetanje za naš natječaj ´Nabava opreme - EKOLOŠKI UOKVIRITE SVOJ OKOLIŠ´, Referenca objave: IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1. Biti će nam zadovoljstvo primiti vašu ponudu i prateću natječajnu dokumentaciju.

Proces provedbe javne nabave reguliran je pravilima Europske unije za javnu nabavu i sukladno njima u sklopu objavljene natječajne dokumentacije, koju možete preuzeti sa naše web stranice http://art-dr.hr/EU_projekt/dokumenti.html , objavljene su sve tehničke specifikacije u skladu sa strogom procedurom provedbe u dokumentu 'SUP 2.6 TechSpec+TechOffer_LOT3.doc´, a navedene tehničke specifikacije preuzete su izravno iz Glavnog projekta za autonomnu fotonaponsku elektranu i pregledom tog dokumenta možete se detaljno upoznati sa projektom.

Mi kao raspisivači natječaja za javnu nabavu u sklopu ovog projekta sufinanciranog od strane Europske unije smo dužni slijediti formu i pravila standardnih procedura Europske unije te Vam iz tog razloga sada ne smijemo poslati glavni projekt u elektronskom obliku kako ste tražili, ali ćete zato, kako je već spomenuto, sve podatke pronaći u natječajnoj dokumentaciji. Stoga Vas potičem da dobro proučite cijelu natječajnu dokumentaciju i njene uvjete te da nam se javite sa eventualnim pitanjima koja biste onda možda mogli imati.Question4 / Pitanje4: In regards to the subject ˝Supply of equipment – ECO-FRAME YOUR ENVIRONMENT˝, Publication reference IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1 / IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1, we would like to request for a time for meeting with the person responsible for the technical part of the documentation where we wish to discuss the structural elements of the system, given that the documents do not have enough information based on which we could give a quality offer. Although the documentation does not schedule an informative meeting, and if a meeting is not possible, please give us the contact of the person that we can turn to in regards to technical details. /

Vezano za predmet ˝Nabava opreme - EKOLOŠKI UOKVIRITE SVOJ OKOLIŠ˝, referentna oznaka objave IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1 / PA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1,

molili bismo Vas za termin sastanka sa osobom zaduženom za tehnički dio dokumentacije, a na kojem bismo razgovarali o konstrukcijskim elementima sustava, s obzirom da iz dokumentacije nemamo dovoljno podataka na temelju kojih bismo napravili kvalitetnu ponudu.

Iako dokumentacijom nije predviđen obavještajni sastanak, te ukoliko održavanje sastanka nije moguće, molimo Vas kontakt osobe kojoj se možemo obratiti za tehničke detalje.

Answer4 / Odgovor4: Thank you for your interest in bidding for our tender 'Supply of equipment – ECO-FRAME YOUR ENVIRONMENT' , Publication reference: IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1. We will be pleased to accept your offer and related tender documentation.

The implementation process of public procurement is regulated by the EU rules for public procurement and in accordance with them, as part of the published tender documents, which can be downloaded from our website http://art-dr.hr/EU_projekt/documents.html  , were published all technical specifications in accordance with the strict implementation procedure in the document 'SUP 2.6 TechSpec TechOffer_LOT3.doc ', and these technical specifications are taken directly from the main project for LOT2 and LOT3 and technical specifications for Specialized drying chamber and by studying that document one can get thoroughly acquainted with the project. Therefore, we urge you to thoroughly read the entire tender documentation and its conditions and contact us with any possible questions you that you than perhaps might have.

In order to get yourself more acquainted with the Project and the purpose of the technology being supplied through this tender see information on our web page http://art-dr.hr/EU_projekt/o_projektu.html  /

Hvala Vam na interesu za nadmetanje za naš natječaj ´Nabava opreme - EKOLOŠKI UOKVIRITE SVOJ OKOLIŠ´, Referenca objave: IPA2007/HR/16IPO/001-040435-SUP1. Biti će nam zadovoljstvo primiti vašu ponudu i prateću natječajnu dokumentaciju.

Proces provedbe javne nabave reguliran je pravilima Europske unije za javnu nabavu i sukladno njima u sklopu objavljene natječajne dokumentacije, koju možete preuzeti sa naše web stranice http://art-dr.hr/EU_projekt/dokumenti.html , objavljene su sve tehničke specifikacije u skladu sa strogom procedurom provedbe u dokumentu 'SUP 2.6 TechSpec+TechOffer_LOT3.doc´, a navedene tehničke specifikacije preuzete su izravno iz Glavnog projekta LOT2 I LOT3 te iz tehničkih specifikacija za Specijalnu komoru za sušenje i pregledom tog dokumenta možete se detaljno upoznati sa projektom.

Stoga Vas potičem da dobro proučite cijelu natječajnu dokumentaciju i njene uvjete te da nam se javite sa eventualnim pitanjima koja biste onda možda mogli imati.

Kako biste se bolje upoznali sa projektom I svrhom tehnologije koja se nabavlja ovim natječajem pogledajte informacije sa naše web stranice http://art-dr.hr/EU_projekt/o_projektu.html Question5 / Pitanje5: If the tenderer does not require advance payment what are the terms of payment accordingly? /

Ako ponuditelj ne zatraži predujam koji su onda uvjeti plaćanja u skladu s tim?

Answer5 / Odgovor5: As per Article 26 of the Special Conditions for LOT1, LOT2 and LOT3 it is determined:

'In order to obtain payments, the Contractor must forward to the authority referred to in paragraph 26.1 above:

For the 75% pre-financing, in addition to the payment request, the performance guarantee in the amount defined in the Article 11. If a pre-financing is requested and this payment exceeds x,xx euros the Contractor must also provide a pre-financing financial guarantee for the full amount of the pre-financing payment.’

The rest of the payment will be done after the issuance of Provisional acceptance which, according to the Article 19 of the Special Conditions for LOT1, LOT2 and LOT3 is determined as follows:

Provisional acceptance of equipment will be issues only after all afore mentioned operations have successfully been made at the latest after 78 days after the commencement of the Contract.'

(Meaning the delivery, installation, testing and commissioning and training).

If a tenderer does not require pre-financing there will be a one-off payment after the issuance of Provisional acceptance. /

Prema članku 26 Posebnih uvjeta za grupu 1, grupu 2 i grupu 3 određeno je:

Kako bi osigurao isplatu, dobavljač je dužan dostaviti tijelu navedenom u članku 26.1:

Za 75% isplate pred-financiranja, kao dodatak zahtjevu za plaćanje, izvedbenu garanciju. Ukoliko je pred-financiranje zatraženo i iznosi više od x,xx EUR, dobavljač mora također dostaviti i financijsku garanciju za pred-financiranje koja pokriva iznos cijelog pred-financiranja.'

Ostatak isplate će biti nakon izdavanja Privremenog prihvata opreme za koji je, prema članku 19 Posebnih uvjeta za grupu 1, grupu 2 i grupu3, određeno:

Privremeni prihvat opreme će se izdati tek nakon što su prethodno navedene operacije uspješno provedene najkasnije 78 dana od početka provedbe ugovora.'

(Što znači dostava, instalacija, ispitivanje i puštanje u pogon i trening).

Ako ponuditelj ne traži pred-financiranje biti će izvršeno jednokratno plaćanje nakon izdavanja Privremenog prihvata opreme.
Sva prava pridržana.    Art d.o.o., Sv.Petar 12d, Hrvatska     tel:+385/47/841638   +385/47/841639    fax: +385/47/841640